Veiligheid

Voor De Kinderkamer is veiligheid nooit vanzelfsprekend. Elke dag opnieuw staan we stil bij de vraag of de veiligheid van de kinderen voldoende gewaarborgd is. We letten op fysieke veiligheid en persoonlijke veiligheid.

Toegangscontrole

  • De voordeuren zijn bij het verlaten van De Kinderkamer voorzien van een automatische sluiting op het openingsmechaniek. U moet zelf de voordeur openen om de locatie samen met uw kind veilig te verlaten.
  • De schuifdeuren in de entree/hal zijn voorzien van een toegangscontrole, een intercom-installatie met aparte drukbel via de telefooncentrale.
  • Elke ouder krijgt een pasje voor de toegangscontrole. Er wordt exact geregistreerd wie die dag op welke tijd De Kinderkamer binnenkomt en weer verlaat.
  • Externe cliënten en leveranciers zijn te gast bij De Kinderkamer. Zij dienen zich altijd te legitimeren. Voor hen wordt de deur persoonlijk geopend. Alleen medewerkers in bedrijfskleding van De Kinderkamer mogen de deuren voor u openen.
  • Ook de tuin is beveiligd. De buitenspeelruimtes zijn op een veilige manier van de straat gescheiden. Het is er zo ingericht dat de kinderen er veilig onder toezicht kunnen spelen.

 

Het vierogenprincipe

De dagopvang op onze locatie is zo georganiseerd dat een pedagogisch medewerker, pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene zijn of haar werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Wij geven hier op de volgende wijze vorm aan:


Binnen De Kinderkamer staat veiligheid van de kinderen voorop.
Wij hebben een extra beveiligingsysteem, onze toegangscontrole via een beveiligde ingang en de camera bewaking op iedere groep. Om het vierogenprincipe zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, hieronder een opsomming van de genomen maatregelen.

Toegang
We werken met een strikt deurbeleid.

• Het voltallige team loopt rond met een toegangsdruppel om de deur te kunnen openen.
• Ouders binnen De Kinderkamer zijn in het bezit van een persoonsgebonden toegangspas en mogen deze niet uitlenen aan derden.
• Personen/gasten die via de toegangsdeuren binnen willen komen, moeten eerst aanbellen. Vanuit De Kinderkamer zal een personeelslid welke hiertoe bevoegd is, bekijken of de persoon ons pand mag betreden. Komen deze mensen een kindje halen en/of brengen, dan zullen zij zich moeten legitimeren en zullen wij ze persoonlijk begeleiden naar de groep van het desbetreffende kind.
• Wanneer niet duidelijk is of de persoon aan de deur een kind zou komen ophalen wordt er contact opgenomen met de ouders van het kind. De onbekende persoon zal in de tussenruimte van toegangsdeur en buitendeur moeten wachten op duidelijkheid voordat hij/zij wordt binnen gelaten.
• Externe bedrijven worden aangemeld middels het bezoekersformulier zodat wij ten allen tijden weten wie zich in het pand bevindt.

Om de veiligheid/kwaliteit en zorg van kinderen binnen De Kinderkamer te garanderen, stellen we de volgende eisen aan onszelf m.b.t. het vierogenprincipe;

• Pedagogisch medewerkers gaan nooit alleen op uitje met kinderen, maar altijd met minimaal twee personen.
• Pedagogisch medewerkers lopen regelmatig een andere groep op voor een goed onderling contact en open sfeer (sociale controle)
• De Kinderkamer werkt met stagiaires en streeft er naar dat er op iedere dag op iedere groep een stagiaire is. Deze wordt boventallig ingezet.
• De directie, management, administratie en huishoudelijke personeel komen regelmatig alle groepen binnen om iets door te geven, op te halen of na te vragen. Wel rekening houdend met de rust binnen de groep tijdens activiteiten.
• Op iedere groep is er cameratoezicht. Deze wordt ingezet op momenten dat er onverwachts toch iemand alleen komt te staan binnen de groep voor een korte periode.
• Op iedere slaapkamer staat een babyfoon, zodat alle medewerkers binnen de groep ook de slaapkamers kunnen horen. Zijn medewerkers lang op een slaapkamer, dan zal een collega mee een kijkje nemen op de slaapkamer. Deze babyfoons kunnen ook extra worden ingezet om mee te nemen naar een andere ruimte, zodat groepen elkaar kunnen horen.
• De groepen zijn zo transparant mogelijk gemaakt, door ramen in:
de groepsdeur, naast de groepsdeur, grote schuifpui naar buiten, groot raam naar verschoningsruimte, groot raam in de muur van de groep naar de centrale hal en een raam in de slaapkamer.
• De kinderkamer werkt met een protocol: meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en een protocol Agressie en geweld.
Tevens hebben we een uitgebreid protocol over veiligheid.
Met het gehele team is dit grondig besproken.

• De Kinderkamer streeft naar een open aanspreekcultuur. Iedere twee maanden zitten de medewerkers met elkaar samen om het onderlinge functioneren, het groepsgebeuren en het welbevinden van de kinderen te bespreken. Men wordt er op getraind om elkaar aan te durven spreken en onderwerpen aan bod te brengen.

• Binnen De Kinderkamer werken de medewerkers in diensten van 9 uren.
Het grote voordeel hiervan is dat het team gedurende de hele dag met zo veel mogelijk pedagogisch medewerkers aanwezig is. Binnen De Kinderkamer wordt er ook altijd geopend en gesloten door minimaal 2 pedagogisch medewerkers.

Privacy
Net als de persoonlijke gegevens van de ouders/verzorgers en hun kinderen en het maken en gebruiken van foto’s valt het cameratoezicht onder de regels voor privacy. Niet alleen voor de ouders en hun kinderen maar ook van de pedagogisch medewerkers. Camerabeelden worden om die rede alleen voor intern gebruik gehanteerd. Dit in verband met:

• Interne training/coaching van personeel.
• N.a.v. een verzoek van een ouder met betrekking tot de persoonlijke begeleiding van het kind op een specifiek punt. In dit geval worden beelden samen met locatiemanager bekeken.
• Het vierogenprincipe: Meekijken op een groep door personeelsleden vanuit een andere ruimte, mocht iemand tijdelijk alleen binnen een groep staan.

In elk geval worden ouders/verzorgers via een deursticker, de algemene voorwaarden en het pedagogisch beleid ervan op de hoogte gesteld dat de camerabeelden gebruikt worden, ongeacht welk van de bovenstaande aanleidingen van toepassing is.

De camerabeelden zijn niet bedoeld om de ontwikkeling van de kinderen vast te leggen en kunnen daarom ook niet om deze reden door ouders worden bekeken. Onze pedagogisch medewerkers beantwoorden zelf vragen van ouders/verzorgers over dit onderwerp.
 

Fotograferen en filmen bij De Kinderkamer
Om de privacy van onze kinderen en hun ouders en de medewerkers van De Kinderkamer te waarborgen is voor het maken van opnamen in onze gebouwen of op ons terrein van tevoren toestemming nodig van de directie van De Kinderkamer. Onder opnamen wordt verstaan alle vormen van geluid- en/of beeldregistratie.

Voor het vragen van toestemming kunt u contact opnemen met De Kinderkamer via info@dekinderkamer.nl.

 

Ophalen kinderen

Wij proberen de veiligheid van uw kind zoveel mogelijk te waarborgen. Wij geven uw kind niet mee aan iemand die we niet kennen. Meldt u het daarom vooraf wanneer uw kind door iemand anders wordt opgehaald. Degene die uw kind komt ophalen, vragen wij een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 

Samenwerking ziekenhuizen

Met het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven is afgesproken dat bij calamiteiten en/of onverwachte medische omstandigheden beveiligingsmedewerkers, spoedeisende hulp of kinderartsen hulp bieden.


Voorkomen is beter dan genezen

De meeste ongelukken worden veroorzaakt door gedrag van mensen. Daarom letten onze medewerkers voortdurend op de gevolgen die hun handelen kan veroorzaken. Denkt u bijvoorbeeld aan kokend water, dichtvallende deuren, elektriciteit en dergelijke. Menselijke fouten kun je nooit volledig uitsluiten. Maar juist door de medewerkers constant met hun eigen gedrag te confronteren kunnen we fouten zoveel mogelijk voorkomen. Hierbij maken we gebruik van een risico-inventarisatiemodel.