Samen zorgen voor uw kind

De pedagogisch medewerkers van De Kinderkamer delen de verantwoording voor het kind met de ouders en beiden hebben een taak in de ontwikkeling van het kind. De eindverantwoordelijkheid voor het kind ligt echter altijd bij de ouders. Naar ons idee hebben de pedagogisch medewerkers naast een begeleidende taak ook een signalerende functie. Als een kind zich anders lijkt te ontwikkelen dan de norm, bespreken we dit met de ouders.
 


Op de volgende manieren krijgt de samenwerking tussen de ouders en De Kinderkamer gestalte:  
 

-Een kennismakingsgesprek met uitgebreide rondleiding

-Het intakegesprek voor aanvang van de opvang

Wij vinden het belangrijk dat uw kind en u zich snel thuis voelen en vertrouwd raken met onze werkwijze. De groepsleiding besteedt dan ook extra aandacht aan de opvang van nieuwe kinderen. 

-Evaluatie

Ongeveer twee maanden na plaatsing vragen we u naar uw eerste ervaringen met De Kinderkamer. Dit zal gewoon informeel op de groep plaatsvinden. Als u dit wilt, kunnen we een en ander ook doornemen tijdens een langer gesprek.  Dit geldt voor de gehele periode dat uw kind binnen de Kinderkamer speelt. Bij de overgang van de ene naar de andere groep, vindt er een evaluatiegesprek plaats. Mocht u als ouder zijnde, behoefte hebben aan meer evaluatiemomenten, naast de hier genoemde communicatie-momenten, dan mag u natuurlijk altijd een gesprek aanvragen.

-Het dagelijks contact

Voor alle kinderen geldt dat er altijd voldoende ruimte is voor een goede overdracht. Zo informeert u de groepsleiding over bijzonderheden als u uw kind brengt en hoort u bij het ophalen hoe de dag is verlopen. 

 

 

-Het tien-minuten gesprek

Een keer per jaar nodigen we u uit voor een tien-minuten gesprek. Op een rustig moment in de avonduren heeft u dan de gelegenheid om met de groepsleiding te spreken over de ontwikkeling van uw kind bij De Kinderkamer. Aan het einde van de opvangperiode ontvangen de ouders een overzicht van de volledige voortgang en ontwikkeling van hun kind gedurende de periode van de opvang.

 

 

-Ouderbijeenkomst

De Kinderkamer organiseert ook ouderbijeenkomsten. De onderwerpen voor deze avond stemmen we zoveel mogelijk af op de wensen en vragen van de ouders en de groepsleiding.  

-Nieuwsbrief

De Kinderkamer verstuurt regelmatig een mail in de vorm van een nieuwsbrief / mededeling / informatie naar de ouders. Hierin leest u meer over beleidsvoornemens, gebeurtenissen en kwaliteitszorg. 

-Ouderpanel

De Kinderkamer vindt betrokkenheid van ouders van groot belang. De instelling van het Ouderpanel wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Het accent ligt op het volgen en adviseren van het locatiebeleid. Doelstelling, bevoegdheden en samenstelling worden omschreven in het Reglement Ouderpanel.

 -Overdrachtsprotocol van Voor- naar Vroegschool

Door een goede overdracht wordt de overgang van de voorschoolse naar de vroegschoolse periode voor het kind versoepeld.

Iedere voorschool in de gemeente Geldrop-Mierlo maakt gebruik van het uniform overdrachtsformulier, wanneer een kind de overstap maakt van de voorschool naar de basisschool.